Ez egin ilararik eta aurreztu denbora.
Aurretiko hitzordua duten bezeroek lehentasuna izango dute erreserbarik ez dutenen aurretik.
Ibilgailu ugari daudenean, baliteke hitzordurik gabeko bezeroak ezin artu ahal izatea.
Epemuga baino 30 egun naturalak aurretik egin dezakezu IAT, eta ez da hurrengo iraungipena kalkulatzeko oinarrizko data aldatuko.
Eskatu aurretiko hitzordua gure IAT guneren batean:

“Bergarako IAT-n beharrezkoa da hitzordu bat eukitzea azterketarako.”

Pribatutasun Politika ITASUA (Egin klik hemen IAT zentroak) ados nago.